Støbning af fundament er en vigtig opgave. Det er fundamentet, der adskiller huset fra selve jorden og sørger for, at huset ikke får fugt, sætningsskader og lignende. Selvom du godt selv kan støbe et fundament, anbefaler vi, at du får en erfaren og dygtig håndværker til det, da det er et både stort og vigtigt arbejde.

 

Støbning af fundament

Nu står du der og vil gerne have lavet en støbning af et fundament. Men hvor skal man starte?

Du skal tænke over, hvad fundamentets rolle skal være. Er det til et hus? Til et skur? Til en kolonihave?

Når du ved, hvad opgavens formål er, så kan du gå i gang med støbning af fundamentet. Støbning af fundament foregår i to tempi, hvor første del drejer sig om afsætningen af selve fundamentet.

Dette vil egentlig sige, at du meget præcist skal måle den plads op, som fundamentet skal støbes på. Dette gør du ved, at sætter pæle i jorden, som danner forskellige hjørner på 90 grader og forbinder disse med snor.

Afsætningen af fundamentet er meget vigtigt, da du her lægger grunden til det senere arbejde, nemlig udgravningen.

 

Udgravning

Når afsætningen er overstået, skal du grave renden til fundamentet ud. Her er forskellige mål alt afhængigt af fundamentets formål. Men lad os antage, at du graver ud til et parcelhus, så vil du typisk grave render af en bredde på imellem 33 og 39 cm.

Du skal endelig huske at grave så langt ned, at du sørger for, at frosten kan holdes væk. Det vil sige, at du skal grave ned til minimum 90 cm. Den rende, som du graver ud, skal fyldes op med beton, som du enten køber færdigblandet eller selv blander via en tvangsblander.

Der skal fyldes op, så betonen lige knapt er i niveau med terrænet.  Når fundamentet er fyldt op, så skal det planes og tørres.

 

Et støbt fundament tager form

Når afsætningen og udgravningen er vel på vej, så skal der murres lecablokke på betonen. Disse fås i forskellige størrelser, men fælles for dem alle er, at der er flamingo i midten af dem som isolering.

Det er yderst vigtigt, at du sørger for, at muren er lige, og at du murer efter den snor, som blev sat op under afsætningen.

Et støbt fundament danner grundlaget for al senere byggeri, hvilket er en af grundene til, at du skal se til, at arbejdet foregår ordentligt. Hvis dit støbte fundament ikke er lavet ordentligt, risikerer du fugtskader, sammenstyrtninger og skæve gulve.

 

Betonfundament

Traditionelt set består et fundament af beton, som du enten selv kan blande eller købe færdiglavet.

Mange gør-det-selv folk har dog fået øjnene op for andre muligheder, for eksempel skruefundamenter. Disse kan dog kun bruges til mindre byggerier eller til at understøtte et betonfundament, når det er nødvendigt.

Betonfundamentet har dog stadig sin berettigelse, og det er en måde at arbejde på, som du enten selv kan gå til, eller du kan let få adgang til via mennesker, som har store og gode erfaringer med at arbejde med dette element.

 

Priser på støbning af fundament

Prisen afhænger selvsagt af arbejdets form og indhold, og der er stor forskel på de priser, som du kan finde. Mange murermestre kan udarbejde tilbud, som inkluderer forskellige ydelser, der er afhængige af, hvad og hvor meget du har brug for.

Her kan man sædvanligvis finde en kvadratmeterpris og på den måde få det tilbud, som man ønsker. Men en pris på 1000 kroner pr. kvadratmeter for støbning af et fundament skal du nok regne med.

Priserne kan blandt andet afhænge af, hvilken jordbund der er tale om – denne skal muligvis forstærkes.

 

Gør det selv fundament

I denne guide kommer du igennem opbygning af et fundament. Du vil komme igennem følgende punkter:

  • Sådan laver du et fundament
  • Afsætning af fundamentet
  • Udgravning
  • Forskellige typer
  • Fundament til bolig
  • Fundament til garage
  • Fundament til carport

Når man bygger et hus eller en anden bygning er det vigtigt at væggene kommer til at stå på noget solidt og derfor graves der ud til at man kan opbygge et fundament. Fundamentet skal mindst 90 cm ned så det kommer under frostsikring, men samtidig skal det også som minimum ned til en fast bund. Fundamentet må ikke bygges ovenpå muldjord eller lignende da det ikke vil være stabilt nok.

Det er vigtigt at der er søgt om tilladelse til at bygge før man går i gang og samtidig skal man have undersøgt om der er ting som man skal være særlig opmærksom på som afstande til nabobskel, servitutter, afstand til vejmidte osv. Teknisk forvaltning i kommunen vil kunne hjælpe med disse ting.

 

Sådan laver du et fundament

Når du skal i gang med at lave et fundament er planlægningen meget vigtig. Du skal have en tegning med mål som du kan følge. Først skal tegningen føres over til jorden og dette kan gøres med afsætning.

 

Afsætning af fundamentet

Afsætningen overfører byggetegningen til jorden ved hjælp af pæle og snore. Brug et langt målebånd til at afsætningen og start med at finde skelpæle så der kan måles nøjagtigt herfra.

Hjørnerne af fundamentet markeres med en stolpe som bankes i jorden og for at vise nøjagtigt hvor hjørnet af fundamentet er bankes der et søm i toppen af stolpen.

Når alle stolperne er banket i jorden skal der kontrolleres at der er lavet vinkelrette hjørner. Dette kan kontrolleres med pythagoras læresætning (A2+B2=C2), så hvis der fra et hjørne måles 3 meter i de ene retning og 4 meter i den anden vil der skulle være 5 meter mellem de to punkter.

Der skal nu opsættes forskellige galger i en afstand fra hjørnestolperne så de ikke står i veje for udgravningen. Galgerne laves af 3 lægter som bankes i jorden. Der sættes 2 brædder på i samme højde, eksempelvis ved overkanten af det kommende fundament. Der kan bruges vaterpas eller niveleringsudstyr til denne opgave.

Når galgerne er bygget sættes der søm i toppen af brædderne så der kan spændes en snor der indikerer ydersiden af hele fundamentet.

 

 

Udgravningen

Når afsætningen er overstået er det tid til at grave renden ud til fundamentet. Det er en god ide at tage det første spadestik hele vejen rundt mens snorene er spændt op på galgerne og når det er tydeligt hele vejen rundt hvor der skal graves, tager man scorerne ned og fortsætter med at grave.

Afhængigt af om fundamentet er til en opvarmet bolig eller ikke opvarmet garage graves bredden af rillen efter forskrifterne. Generelt vil en garage som ikke er opvarmet have et fundament med en bredde på mellem 15 og 25 cm, mens en opvarmet bolig vil have et fundament med en bredde på mellem 33 og 39 cm.

Der graves helt ned til frostsikker dybde hvilket vil sige mindst 90 cm under terræn, men samtidig skal der også være fast bund da et fundament på muldjord, mosejord eller lignende vil synke.

Er jorden fast nok til at der er fine lodrette sider i renden kan der støbes direkte heri. Er det meget løst jord og sand som hele tiden skrider ned vil der skulle opsættes en forskalling til dette.

Forskellige typer af fundamenter

Der er forskel på hvilken type fundament der skal laves afhængigt af hvilken type bygning der skal bygges på grunden. Her vil vi gennemgå 3 af de normale senarier hos gør det selv manden/kvinden.

 

Den udgravede rende fyldes med beton. Der fylde ca 25 cm beton af gangen og dette stampes inden det næste beton lag fyldes i.

 

Isolerende fundament af leceblokke til støbning af din bolig

 

Fundament til bolig

Fundamentet på boliger skal isolere mod kulden og derfor er der større krav til denne type af fundament. På samme måde som til den ikke opvarmede garage udgraves der først en rende til fundamentet. Renden skal gå ned til fast underlag og mindst 90 cm ned.

Ved fundameter til boliger skal renden være bredere og i stedet for de 15-25 cm der skal være ved ikke opvarmede bygninger, skal der typisk være 33-39 cm fundament.

Renden fyldes op med fabriksbeton som kan bestilles her eller med en beton som i selv blander på stedet af støbemix og cement. Der fyldes ca 25 cm beton i renden og denne stampes med en stolpe eller lægte.

Dette fortsættes indtil betonen er kommet op til lige under terræn.

Overfladen af betonen afrettes plant og får lov til at tørre.

Der mures 2 skifter af lecablokke på betonen og her vælges der ofte at benytte Lecaterm blokke til arbejdet. Disse fås i tykkelserne fra 33 cm og op til 49 cm med flamingo i midten af blokkene. Der vil oftest være ca 15-20 cm fra endeligt terræn og op til toppen af den øverste lecablok.

Bland en mørtel af bakkemørtel, vand og cement til at mure med og puds efterfølgende fundamentet med en pudsemørtel blandet af strandsandsmørtel eller muremørtel, vand og cement.

Til opmuring blandet 3,5% muremørtel med cement og vand i forholde 1 del cement til 6 dele muremørtel. Denne blanding kaldes også for en KC 20/80/550.

Det er meget vigtigt at muren er i lod og at der mures efter snoren som er spændt op i galgerne under afsætning.

 

Fundament af beton og fundablokke til ikke opvarmet garage

 

Fundamenter til garager kan afsluttes med fundablokke.

 

Fundamenter kan støbes med hjælp af en forskalling opbygget som denne. De yderste lodrette pæle skal være længere end det ses på tegningen da de skal stikkes et godt stykke i jorden som et spyd for at holde forskallingen bedre fast.

 

Fundament til garage

Ved ikke opvarmede garager vil fremgangsmåden typisk være at grave en rende i jorden på ca. 15-25 cm bredde. Renden skal være mindst til fast underlag og mindst 90 cm under terræn. Renden fyldes op med beton som enten kan bestilles som færdigbeton eller som du kan blande selv med cement og støbemix.

Vælger du at blande selv bør forholdet mellem cement og støbemix være 1:7.

Når der er fyldt op med beton, stilles fundablokke i den bløde beton og med små bevægelser stilles blokken fast på plads. Det er ikke så vigtigt at toppen af fundablokkene kommer op i endelig højde da dette kan og bør tilpasses efterfølgende.

Derfor bør det tilsigtes at der er ca 5-6 cm afstand fra toppen af fundablokkene til hvor toppen af det endelige fundament skal være. Der laves en udstøbning ved at fulde fundablokkene op med beton. Der kan bruges mindre lægter, armeringsjern eller lignende til at stampe betonen.

Efter udstøbningen kan der nu spændes plader fast på fundablokkene. Pladerne spændes godt fast med skruetvinger så overkanten af pladerne er hvor toppen af fundamentet skal være. Der fyldes cementmørtel i og med et brædde afrettes toppen langs pladerne. Cementmørtlen balndes i forholdet 1 del cement til 3 dele sand.

Efter at fundamentet er blevet tørt pudses den op med mørtel. Du kan både bruge 3,5%, 5,1% og 6,6% strandsandsmørtel som blandes til KC 20/80/550, KC 35/65/650 eller KC 50/50/700.

Du finder de forskellige typer mørtel under pudsemørtel hvor du også kan læse mere om de forskellige blandingsforhold.

En alternativ mulighed for at støbe fundamenter til ikke opvarmede bygninger er med en forskalling i stedet for brugen af fundablokkene.

Forskallingen bygges op så indersiden af den yderste del går op til snorene som er afsat på galgerne tidligere.

Benyt gerne brædder på 30×100 mm til forskallingen. Hver ca. 60 cm udføres der en afstivning som vist her ved siden af med en trekant og et spyd.

Når forskallingen er bygget skal du sørge for at overfladen af fundamentet er rent inden du begynder at støbe.

Bland en beton af 1 del cement og 7 dele støbemix og fyld den i roligt tempo i forskallingen. Fylder du for meget beton i på en gang vil du kunne skubbe forskallingen hvilket vil gøre fundamentet skævt.

Når der er fyldt beton i hele forskallingen afrettes toppen ved at trække et bræt langs toppen.

Lad forskallingen stå i minimum 2-3 dage for den tages af.

 

Stolpebære til punktfundamenter ved eksempelvis opførelse af carport

 

Fundament til evt. carport.

Fundamentet til en carport vil ofte bestå af et punktfundament. Dette kan enten laves med en forstøbt stolpebærer eller ved at støbe selv direkte på stedet. Ved punktfundamenter skal der ikke graves en rende som nævnt herover.

Der skal graves nogle smalle huller som eksempelvis kan laves med et jordbor. Har du købt en stolpebærer sættes denne ned i hullet og jorden fyldes i lidt af gangene og stampes løbende tæt omkring stolpebæreren.

Har du i stedet købt et stolpebeslag til at bruge og vil støbe det fast skal du bruge støbemix, vand og cement. Hullet graves også her med et jordbor i mindst 90 cm og mindst til fast underlag. Blander du selv betonen bør det blandes i forholdet 1 del cement til 7 dele støbemix.
Bland beton og fyld det i hele hullet. Benyt eventuelt et par stykker træ til at lave den rigtige afstand fra betonen og op til undersiden af stolpebeslaget så der kan komme luft mellem. Det er vigtigt at alle stolpebeslag placeres i samme vandrette plan eller at eventuelle niveauforskelle er tænkt ind i opbygningen af carporten.

 

Du er selfølgelig også meget velkommen til at hente et uforpligtende tilbud på opgaven hos BBT Entreprise på dette link: https://bbte.dk/indhent-tilbud/

 

Upload Image...